Fillimi Rregullat e Shërbimit

Rregullat e Shërbimit

  • Ameble nuk mbanë ndonjë përgjegjësi rreth shitjes/blerjes së produkteve apo marrëveshjeve, por vetëm i publikon ato. Personi që publikon shpalljen përgjigjet personalisht për shpalljen e vet.
  • Çdo shpallje qe dërgohet, kontrollohet para postimit, me qëllim të kualitetit të shpalljes.
  • Nuk lejohet publikimi i shpalljes për të njëjtin artikull ose shërbim më shumë se një herë dhe në të njëjtën kohë.
  • Shpallja qe përmban paqartësi, ose shpallja qe nuk është reale nuk lejohet. Ameble mban të drejtën të vlerësojë atë. Ameble ka te drejtën e fshirjes se shpalljes nëse vlerëson se është e kopjuar nga mediat tjera.
  • Shpalljet të cilat mund të jenë ofenduese për persona publik ose individë të caktuar, porosi politike dhe ato pornografike automatikisht do të fshihen.
  • Gjatë regjistrimit të shpalljes, IP-ja juaj do të ruhet në bazën e të dhënave për arsye sigurie dhe për arsye të eliminimit të shpalljeve të rreme.
  • Sugjeroheni që shpalljen tuaj të përshkruani sa më të qartë, ta bëni kategorizimin e shpalljes në kategorinë adekuate, si dhe të keni kujdes në drejtshkrim.
  • Secila shpallje që publikohet prej datës dhe orës së vendosjes do të qëndroj publike për 30 ditë dhe më pas do të fshihet në mënyrë automatike.